Privacy

Lieke Vitaal respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van de website. Lieke Vitaal vindt het belangrijk om persoonlijke informatie te beschermen, en gaan zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens. Lieke Vitaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het gebruik van deze website en het gebruikmaken van het aanbod van Lieke Vitaal verklaar je je akkoord met dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van dit privacybeleid, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is:
Naam bedrijf: Lieke Vitaal, gevestigd te Nieuwegein
Website: www.liekevitaal.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 64134822
BTW-nummer: NL 002146019B57

Verwerken persoonsgegevens

Website
Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geef je mij je naam en e-mailadres en mogelijk andere gegevens die je invult. Ik gebruik deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Ik ga vertrouwelijk om met je gegevens en gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden, noch verkoop ik of stel ik persoonlijke gegevens ter beschikking van derden.

Cliëntdossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
  • als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier
  • een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik altijd jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WBGO wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Rechten cliënt
Wij respecteren jouw privacy rechten en zullen eraan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met ons opnemen. Hiervoor dien je, als bewijs dat je dit wilt, een document te tekenen.

Website links
Op de website van Lieke Vitaal staan diverse links naar websites van andere organisaties. Lieke Vitaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, noch de manier waarop deze organisaties met persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende websites.

Lieke Vitaal behoudt zich het recht voor om verandering aan te brengen in dit privacybeleid. Zijn er vragen of opmerkingen na het lezen van het privacybeleid? Neem contact op via: info@liekevitaal.nl